Tuto sobotu otevřeno od 10:00 - 12:00

Reklamace a vrácení zboží

Při uplatnění reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy lze využít formulář.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož  jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávající je provozovatel internetového obchodu Windsport.cz Jiří Veselý, IČ 69393397 ja je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍ DORUČÍ NA ADRESU PROVOZOVNY WINDSPORT, PRAŽSKÁ 138/16, 46001 LIBEREC 1.

 

VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

LHŮTY

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, podklady, označení závady atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY SE NEVZTAHUJE

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či životností materiálu,
  • na vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi,
  • na vady ani za škody způsobené živly nebo  vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc).
  • na mechanické poškozením, či vadu způsobenou tahem, trhem, řezem, nepřiměřeným silovým či tlakovým působením atp.
  • na zboží dodané k reklamaci v nedostatečně chránícím obalu bez potřebných symbolů, a proto poškozené dopravcem
  • nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry charakteru zboží či parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  • nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

OSTATNÍ

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu, prodejka), které musí obsahovat údaje potřebné k vyřízení reklamace. Zboží musí být prokazatelně zakoupeno v prodejně Windsport.cz., Jiří Veselý , IČ.69393396 viz provozovatel.  Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující dodá zboží prodávajícímu k reklamaci na vlastní riziko a náklady na adresu provozovny

Windsport, Pražská 138/16, 46001 Liberec 1.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

V případě, že je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo dodavateli či servisnímu středisku, je kupující povinen ve vlastním zájmu  zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označít zásilku příslušnými symboly.

Po vyřízení reklamace je kupujícímu odesláno zboží na jím uvedenou adresu nebo je kupující vyzván k převzetí zboží z reklamace. V případě nepřevzetí zásilky od dopravce bude opakovaně zasláno zboží na písemné požádání kupujícího. Náklady na dopravu budou jako opakované dodání účtovány dle ceníku dopravy  kupujícímu.

Pokud kupující nevyzvedne zboží v provozovně Windsport do 30ti dnů od vyřízení reklamace a nebude dohodnuto jinak, bude kupujícímu účtován poplatek z úschovy zboží 4,- Kč za den.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet , který je písemně uveden kupujícím nebo po předchozí domluvě předána v hotovosti na pokladně provozovny.

 

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ
 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@windsport.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Zpět do obchodu